VoIP Operator

Internet (VoIP Operator)

การโทรราคาประหยัดผ่านเครือข่าย Internet (VoIP Operator) เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์สูง ทั้งการโทรภายในและภายนอกประเทศ การให้บริการ VoIP ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก ไม่ให้หยุดชะงัก และทำได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางอันหลากหลายในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย PSTN หรืออื่นๆอีกหลายรูปแบบ เช่น เชื่อมต่อผ่านมาตรฐาน SIP ทั้งแบบ SIP Account และ SIP Trunk โดยไม่จำกัดจำนวนจากผู้ให้บริการ VoIP อันส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการสื่อสาร เพื่อยกระดับการสื่อสารให้ก้าวหน้าและก้าวทัน สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการโทรออกสารนอกราคาประหยัด โดยผ่านผู้ให้บริการ VoIP ที่รองรับการโทรออกสารนอกในราคาที่ประหยัดสุดคุ้ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล และค่าโทรศัพท์ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ

จุดเด่นของระบบ VoIP Operator

1. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
2. ใส่ Account ได้ไม่จำกัดจำนวน
3. สามารถบริหารจัดการช่องทางการโทรออก โดยเลือกช่องทางในการโทรออกที่ประหยัดที่สุดได้
4. สามารถปรับเปลี่ยนช่องทางการโทรได้ตลอด ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
5. กำหนดสิทธิ์การโทรออกได้ เพื่อป้องกันการลักลอบโทรออก
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันการ Hack ข้อมูล
7. สามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละเบอร์ได้ และมีระบบ Billing ที่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายของแต่ละเบอร์ภายในระบบได้

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
- ตู้สาขา IP-PBX
- IP-Phone
- และสามารถเปิดใช้งานกับผู้ให้บริการต่างๆ