VIDEO CONFERENCE

Video Conference

อีกหนึ่งคุณสมบัติทางการติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ สนทนาที่เห็นภาพผู้สนทนา ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการทำงานให้เร็วขึ้นกว่า ระบบเก่าๆ ซึ่งทำให้เพิ่มความพึงพอใจในการใช้งาน มีการประมวลผลที่รวดเร็ว และรองรับคุณภาพเสียงแบบ Wideband ทำให้ได้เสียงคมชัด รวมถึงคุณภาพ เสียงที่ดีขึ้น รองรับระบบเสียงแบบ HD อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถ ของการสื่อสาร และยกระดับความสามารถให้เหมือนกับคู่สนทนานั่งอยู่ตรงหน้า และเพิ่มความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างสูงสุด

จุดเด่นของระบบ Video Conference(Orion MCU)

1. ใช้งานได้ง่าย และราคาประหยัด
2. สามารถทำงานทั้งแบบ Standalone หรือ SIP Server Integration
3. รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบ SIP ไม่ว่าจะเป็นตู้ชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX, SIP Softswitch, Video Softphone, Video Phone และอื่นๆ)
4. Smooth Transcoding, สามารถทำการจัดการภาพและเสียงจากแหล่งที่แตกต่างกัน ทำให้แน่ใจว่าภาพและ เสียงจะมีคุณภาพดี และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
5. No Vendor Locking สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ SIP ต่าง brand ได้

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Video Conference
- ORION MCU อุปกรณ์รวมภาพระบบ Video-Conference
​ - ตู้สาขา IP-PBX
- IP Phone, IP Video Phone, Wifi Phone
- Softphone
- PC, Notebook